شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام الله على أهل قم | قميون عضو شوند.

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ باز اين فغان و غلغله اندر زمانه چيست؟ اين آتش زبان «فنا» را، زبانه چيست؟ مرغان باغ، كرده چرا سر به زير پر درمانده جمله از طلب آب و دانه چيست؟ پژمرده غنچه و گل بر گلستان چرا؟ برقى كزوست سوخته بر آشيانه، چيست؟( فناى زنوزى)
*آذرخش*
التماس دعا
چراغ جادو
گروه قم و اهل قم
vertical_align_top