شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

حسان

+ سجده تسليم است و طاعت بر خـــدا | غيـر آن بر هــــر که باشــــد نــــاروا
حسان
سجــده را معـــراج ايمانت بـدان | دور از وســــواس شيطانت، بدان | سجده کن بر درگهش از صدق جــان | تــا فــــرازي گـردن انـــدر کهـکشان | بنده مي‌شو! ، تا کـــه آزادت کـــند | از اسارت وارهــــــي، شـــادت کنـــد.
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top